Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"

4.5  1    21 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
ratować zwierzęta
Moja siostra ratuje wszystkie zwierzęta w okolicy.
inizia ad imparare
save animals
My sister saves all the animals in the area.
oszczędzać/odkładać pieniądze
Nie jestem dobra w oszczędzaniu.
inizia ad imparare
save money
I'm not good at saving money.
zachować twarz
Marcin zachował twarz, bo szybko przyznał się do popełnienia błędu.
inizia ad imparare
save face
Martin saved face because he quickly admitted he made a mistake.
zostawić najlepsze na koniec
Jak zwykle zostawiłaś najlepsze na koniec, dzięki za informację o moim awansie.
inizia ad imparare
save the best for last
As usual, you've saved the best for last, thanks for the information about my promotion.
ratować komuś życie
Tomek uratował mi życie oferując pomoc przy naprawie samochodu.
inizia ad imparare
save one's life
Tom saved my life by offering his help in repairing the car.
zaoszczędzić parę groszy
Udało mi się zaoszczędzić parę groszy na nowego laptopa.
inizia ad imparare
save a few coppers
I managed to save a few coppers for a new notebook.
nie robić sobie kłopotu/zaoszczędzić sobie fatygi
Oszczędziłam sobie fatygi i wysyłałam Maćka do sądu.
inizia ad imparare
save oneself the trouble
I saved myself the trouble and I sent Maciek to the court.
+14 schede
La lezione è parte del corso
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(Un totale di 1.173 schede)

Prova il corso gratuitamente

Il corso comprende anche le seguenti serie di schede:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Devi essere accedere per pubblicare un commento.